Qualitat i millora contínua (ISO)

El certificat ISO 9001


El nostre centre va obtenir, al desembre del 2009, el certificat ISO 9001. L’empresa Applus va certificar que l’Institut Badia del Vallès treballa amb els criteris de qualitat. Els objectius de la nostra política de qualitat són: 

 

-       Millorar la pràctica professional tant a nivell d’aula com de gestió, amb un pla de formació de centre dirigit al creixement professional de tot l’equip humà.

-       Innovar potenciant la cultura de la qualitat a tots els nivells.

-       Avaluar els resultats en base a fets i dades objectives.

-       Vetllar per la cohesió del col·lectiu al voltant d’un Projecte de Centre participatiu.

 

És responsabilitat de tota la comunitat educativa el compromís amb el Sistema de Gestió de la Qualitat, la innovació i la millora contínua.

El centre disposa d'un Pla d'Auditories, segons el qual la certificació ISO es revisa i renova cada 3 anys, i cada curs es passen dues auditories (externa i interna) de manteniment.


Mapa de processos


PROCESSOS ESTRATÈGICS

DOCUMENTACIÓ ESTRATÈGICA

 

PROGRAMACIÓ CURRICULAR

I PLA D’ACCIÓ TUTORIAL

 

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

 

RELACIONS

INTERNES I EXTERNES

 

PE01 (Director)

 

 

PE02 (Coor Pedagògic)

 

PE03 (Coor Qualitat)

 

PE04 (Director)

PEC

RRI

PCC

MGQ

GUIES

INTERNES

PGC

MAC

PAT

RELACIÓ DOC

MAPA

EXTERNES

PRES

PESC

 

RELACIÓ REG

MIQ

 

 

PROCESSOS CLAU

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE L’ALUMNAT

 

ENSENYAMENT – APRENENTATGE


 

GESTIÓ DE LA SATISFACCIÓ

 

PC01 (Secretari)

 

 

PC02 (Caps d’estudi + Coor Pedagògic)

 

 

PC03 (Director)

 

INFORMACIÓ

CAPTACIÓ

ACOLLIDA ALUMNES

AVALUACIÓ

FAMÍLIES

INSCRIPCIÓ

MATRICULACIÓ

MANUAL ENSE. / APRE.

GUÀRDIES

ALUMNAT

EXPEDIENT ACADÈMIC

SERVEI PSICOPEDAGÒGIC

GESTIÓ FCT

PROFESSORAT

 

 

 

ENQUESTES DE SATISFACCIÓ

 

PROCESSOS DE SUPORT

GESTIÓ ADMINISTRATIVA

 

GESTIÓ

ECONÒMICA

 

GESTIÓ

RECURSOS HUMANS

 

GESTIÓ

TUTORIES TÈCNIQUES

 

PROCEDIMENTS

DIVERSOS

PS01 (Secretaria)

PS02 (Administrador)

PS03 (Director)

PS04 (Coor Pedagògic)

PS05 (Director)

GESTIÓ SECRETARIA

GESTIÓ DE COMPRES

PLA ANUAL DE FORMACIÓ

CRITERIS FUNCIONAMENT

PLA DE PREVENCIÓ RL

GESTIÓ DE L’EQUIP HUMÀ

GESTIÓ DE COMPRES

ACOLLIDA EQUIP HUMÀ

PLA ANUAL DE TREBALL

PLA D’EMERGÈNCIA

BADINFORM

ELABORA PRESSUPOST

ABSÈNCIES

MEMÒRIA FINAL DE CURS

SERVEI DE NETEJA

 

INVENTARI

 

 

GESTIÓ REUNIONS


Entrega del certificat ISO 9001

A l'acte d'entrega del certificat hi van assistir l'Alcaldessa de Badia, el coordinador del Projecte de Qualitat i el Director d'Applus.
Comments